Skab et fundament med en menneskerettighedspolitik og proces

Forpligtelse og forankring

Risikovurdering

Tag hånd om negative indvirkninger

Løbende opfølgning

Kommunikation

Klagemekanisme og oprejsning

Få en politik på plads eller opdater den nuværende

Virksomheder skal forpligte sig til at respektere menneskerettigheder og arbejde på at forankre forpligtelsen i organisationen.

Med en menneskerettighedspolitik forpligter I jer som virksomhed til at respektere menneskerettighederne i egen virksomhed og i jeres værdikæder. Det er ikke et krav, at I laver et selvstændigt dokument, men det bør være tydeligt, at der er tale om en menneskerettighedspolitik. Den kan derfor enten stå alene eller blive tilføjet til eksisterende politikker. Ifølge internationale retningslinjer er en tilføjelse i virksomhedens Code of Conduct dog ikke tilstrækkelig.

Den gode menneskerettighedspolitik:

 • Er besluttet og godkendt af øverste ledelse, f.eks. med direktørens underskrift
 • Indeholder en forpligtelse til at efterleve international anerkendte menneskerettigheder, som minimum rettighederne i Den internationale menneskerettighedsdeklaration (International Bill of Human Rights) og The International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
 • Er udarbejdet på baggrund af relevant intern og/eller ekstern ekspertise
 • Indeholder en forpligtelse til at arbejde for at undgå negativ indvirkning på menneskerettigheder, samt en forpligtelse til at afhjælpe potentiel og aktuel negativ indvirkning
 • Tydeliggør virksomhedens forventninger ift menneskerettigheder til ansatte, forretningspartnere eller andre, der er direkte forbundet til virksomhedens aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser
 • Uddeles internt til medarbejdere og eksternt til samarbejdspartnere og forretningsforbindelser
 • Er offentlig tilgængelig på f.eks. virksomhedens hjemmeside
 • Er afspejlet i jeres øvrige driftsmæssige politikker og procedurer, samt i jeres daglige drift.

Efter politikken er udarbejdet, er det afgørende, at den bliver inddraget i virksomhedens daglige drift. For at nå det mål, anbefaler vi, at I selv internt i virksomheden sætter tid af til at arbejde med politikken, og at alle relevante medarbejdere bliver involveret i processen. Medarbejdere kan med fordel blive inddraget gennem tillidsrepræsentanter eller andre formelle samarbejdsstrukturer i jeres virksomhed.

Det er vigtigt, at I selv udfærdiger jeres specifikke politik, men I kan downloade Arlas politik for menneskerettigheder som inspiration og udgangspunkt.

Tip til at komme i gang

Hvis I ikke har så meget erfaring med denne slags arbejde, kan det være en god idé at starte med en ‘light version’ af en politik og vende tilbage til det senere.

Som minimum kan I formulere en udtalelse, der italesætter jeres ambitioner og planer for at arbejde struktureret med menneskerettigheder. Derefter kan I lave en risikovurdering og åbne en dialog med jeres leverandører. Når I har fået mere erfaring med den praktiske del, har I bedre forudsætninger for at udarbejde eller opdatere selve politikken.

Integrer due diligence i jeres eksisterende systemer

Læner I jer allerede op af et system, som f.eks. ISO-standarder indenfor kvalitets-, miljø- eller arbejdsmiljøledelse, kan I udbrede principperne bag systemet til også at omfatte due diligence for menneskerettighederne – f.eks. ved at inkludere risici for mennesker i jeres risikovurdering og ved løbende at kigge på forbedringer.

Vigtige opmærksomhedspunkter for fødevareklyngen:

 • Arbejdstid og timeantal
 • Løn og andre goder
 • Diskrimination
 • Migrant- og sæsonsarbejde
 • Minoritetsrettigheder
 • Human og retfærdig behandling
 • Forbud mod børnearbejde
 • Forbud mod tvangs- og slavearbejde
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Indkvarteringsforhold for migranter og sæsonsarbejdere
 • Industriel hygiejne
 • Kemikalier og lign., der påvirker menneskers sundhed negativt
 • Brandsikkerhed
 • Bygningssikkerhed
 • Ret til sygedage og barsel
 • Ret til privatliv
 • Beskyttelse mod overgreb og chikane
 • Ytringsfrihed
 • Frihed til kollektiv forhandling og organisering

Hvem bør være involveret i at udarbejde og forankre politikken i virksomheden?

 • Topledelsen, hvor de strategiske beslutninger bliver truffet
 • Ansvarlige for compliance, f.eks. HR og jura
 • Indkøb og salg, inkl. ansvarlige for forretningsforbindelser
 • Produktudvikling, CSR og daglig drift
 • Markedsføring og PR
 • Tillidsrepræsentanter / samarbejdsudvalg

Menneskerettighedspolitikken er et dynamisk dokument

Se jeres politik som et dynamisk dokument og vend gerne tilbage til den efter skridt 2, hvis I finder ekstra fokusområder efter at have kortlagt jeres risici.

Særlige fokusområder kan f.eks. opstå, hvis I finder ud af, at nogle ingredienser eller varer, f.eks. kakao eller vanilje, rummer en særlig risiko for børnearbejde. Her er det forventningen, at I opdaterer politikken med en særlig note om dette risikoområde med reference til ILO’s børnekonvention nr. 138.

Politikken bør rumme de mest alvorlige risici for mennesker i relation til jeres aktiviteter. Vi anbefaler, at I vender tilbage til jeres politik løbende, f.eks. hvert eller hvert andet år, og overvejer om den trænger til en opdatering.

Hvordan bruger I politikken som redskab i hverdagen?

Jeres politik er et vigtigt redskab til dialog om respekt for menneskers rettigheder, både internt og eksternt. Brug den til at holde fokus, til at sikre fremdrift og konsensus i det efterfølgende due diligence-arbejde og generelt i virksomheden.

Inspiration: Sådan integrerer I politikken i den daglige drift
Hos måltidskasseleverandøren Simple Feast forankrer de fokus på menneskerettigheder og ansvarlig handel i hverdagen ved at gøre det til en fast del af deres ugentlige indkøbsmøder:

“Vi arbejder på at blive i stand til at evaluere de enkelte leverandører i forhold til blandt andet bæredygtighed, CSR og kvalitet. Overvejelserne bygges ind i en model, som giver os forslag til, hvor vi kan placere vores indkøb for at styrke den samlede bæredygtighed.

Når data samles i en model og bliver automatiseret i det videst mulige omfang, så kan vi nemmere integrere det og sikre, at det bliver til reel forandring og handling fra vores side.Tilgangen er derfor at flytte fokus fra “pris” som den primære måde at vurdere og beslutte indkøb ud fra, og sikre at beslutninger i højere grad træffes ud fra bæredygtigheds parametre.

Teis Lynfort, Director of Procurement, Simple Feast

Den gode menneskerettighedspolitik kan:

 • Styrke og ensrette virksomheden i jeres arbejde med ansvarlig virksomhedsdrift
 • Være med til at sikre, at arbejdet prioriteres, og de nødvendige ressourcer afsættes
 • Være et seriøst og tiltrækkende statement overfor kunder
 • Forventningsafstemme internt og tydeliggøre, hvordan I udviser respekt for menneskerettigheder
 • Tjene som et godt udgangspunkt for dialog om due diligence for nye kunde- og leverandørsamarbejder
 • Tiltrække nye medarbejdere, eftersom flere helst arbejder i ansvarlige virksomheder
 • Visualisere hvordan I arbejder med ansvarlighed, og sætte retningen for jeres fremtidige forretning.

Tip

Den gode forankring er altafgørende. Lykkes I ikke med en god forankring, bliver politikken ikke en del af hverdagen, og så risikerer I, at I alligevel kommer til at udføre jeres aktiviteter uden hensyntagen til menneskerettighederne.

Brug derfor tid på at få alle i virksomheden med, så de forstår, hvad arbejdet med due diligence indebærer, og selv kan identificere udfordringer og muligheder. Det kan f.eks. ske på fælles workshops eller firmaarrangementer, hvor alle medarbejdere deltager og bliver inddraget.

Skal der klausuler til?

For at sikre at jeres leverandører overholder aftaler om tiltag på menneskerettighedsområdet, kan I med fordel tilføje dem som klausuler i jeres kontrakt. Det giver jer større forhandlingsstyrke, hvis risikoen for negative indvirkninger skulle stige i fremtiden.

Hvornår har vi gjort nok?

Due diligence for menneskerettigheder er ikke et projekt med et slutmål. Det er en løbende proces, der skal integreres i virksomheden og løbende opdateres og forbedres. Det er derfor vigtigt, at I som virksomhed sætter tid og ressourcer af, til at styrke denne proces. Jeres indsats skal kunne justeres løbende især i tilfalde af overtrædelser.

Læs mere under skridt 4 her.

Cases fra små og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen

Om denne guide

Denne guide henvender sig til små- og mellemstore virksomheder i fødevareklyngen – dvs. virksomheder med 2 til 250 ansatte, som arbejder inden for landbrug og gartneri, fiskeri, dambrug, agroindustri, fødevareproduktion og ingredienser. Due diligence for menneskerettigheder er relevant, uanset om I er på B2C- eller B2B-markedet, importerer, eksporterer eller har egen produktion i Danmark.  

Guidens formål er at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder – uanset virksomhedens størrelse og ressourcer. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Arla. Guiden er medfinansieret af Erhvervsstyrelsen.

Guiden må ikke ændres, reproduceres eller oversættes uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Initiativ for Etisk Handel. Brug af guiden i undervisningssammenhæng må kun ske med klar angivelse af partnerne bag guiden, herunder skal kreditering ske med tydelig logoangivelse

Scroll to Top